اطلاع رسانی غيبت اساتيد

ردیف نام رشته نام استاد تاریخ توضیحات
1 رشته حسابداری خانم قنبری 98/01/29 کلیه کلاس های خانم قنبری
 تشکیل نخواهد شد
2 رشته مکانیک آقای پور جعفر قلی 98/01/29 کلیه کلاس های آقای پور جعفر قلی
 تشکیل نخواهد شد
3 رشته الکترونیک آقای شمس 98/01/31

کلیه کلاسهای آقای شمس

 تشکیل نخواهد شد

4 رشته کامپیوتر آقای یاوری 98/01/31

کلیه کلاسهای آقای یاوری

تشکیل نخواهد شد

5