اطلاع رسانی غيبت اساتيد

ردیف نام رشته نام استاد تاریخ توضیحات
1 رشته حسابداری خانم قنبری 98/01/29 کلیه کلاس های خانم قنبری
 تشکیل نخواهد شد
2 رشته مکانیک آقای پور جعفر قلی 98/01/29 کلیه کلاس های آقای پور جعفر قلی
 تشکیل نخواهد شد
3 رشته الکترونیک آقای شمس 98/01/31

کلیه کلاسهای آقای شمس

 تشکیل نخواهد شد

4 رشته کامپیوتر آقای یاوری 98/01/31

کلیه کلاسهای آقای یاوری

تشکیل نخواهد شد

5 رشته حسابداری خانم توانا 98/02/02

کلیه کلاسهای خانم توانا

تشکیل نخواهد شد

 

6 رشته حسابداری خانم رفیعی 98/02/02

کلیه کلاسهای خانم رفیعی

تشکیل نخواهد شد

7 رشته کامپیوتر خانم اسکندری 98/02/14

کلیه کلاسهای خانم اسکندری

تشکیل نخواهد شد

8 رشته عمومی وعلوم پایه خانم اصغری 98/02/24

کلیه کلاسهای خانم اصغری

تشکیل نخواهد شد