تماس با رياست

شماره تماس دفتر ریاست : 65561025-021

 

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی : آقای باباخانی - داخلی 106

 

آدرس ایمیل دکتر مهدی رمضانی : dr.mramezani@yahoo.com