جمعه 04 December 1396   |     |  ورود به سايت
دانلود آیین نامه آموزشی برای تمامی رشته ها

چارت دروس رشته هاي موجود در آموزشكده
 عنوان 
چارت ترمي رشته كامپيوتر (دیپلم فني و حرفه اي) دانلود
چارت ترمي رشته كامپيوتر (دیپلم غیر از کامپیوتر و دیپلم علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته كامپيوتر (دیپلم کامپیوتر کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته كامپيوتر (دیپلم نظری به جز انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته الکترونیک عمومی (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته الکترونیک عمومی (دیپلم هنرستانی غیر مرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته الکترونیک عمومی (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته الکترونیک عمومی (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته الکتروتکنیک تاسیسات (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته الکتروتکنیک تاسیسات (دیپلم هنرستانی غیرمرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته الکتروتکنیک تاسیسات (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته الکتروتکنیک تاسیسات (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته حسابداری (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته حسابداری (دیپلم کار و دانش و دیپلم علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته حسابداری (دیپلم هنرستانی های مغایر)دانلود
چارت ترمي رشته حسابداری (دیپلم علوم تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته مکانیک گرایش خودرو (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته مکانیک گرایش خودرو (هنرستانی های غیر مرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته مکانیک گرایش خودرو (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته مکانیک گرایش خودرو (دیپلم نظری شامل علوم تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته نقشه کشی - گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته نقشه کشی - گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی (هنرستانی های غیر مرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته نقشه کشی - گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته نقشه کشی - گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی (دیپلم نظری شامل علوم تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته تربیت بدنی (دیپلم های فني غیر مرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته تربیت بدنی (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته تربیت بدنی (دیپلم های تربیت بدنی)دانلود
چارت ترمي رشته معماری (دیپلم فني و حرفه اي)دانلود
چارت ترمي رشته معماری (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته معماری (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک) ورودی های قبل از 92دانلود
چارت ترمي رشته معماری (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک) ورودی های بعد از 92دانلود
چارت ترمي رشته معماری (دیپلم فنی غیرمرتبط و علوم انسانی)دانلود
چارت ترمي رشته امور اداری (دیپلم فني و حرفه اي) دانلود
چارت ترمي رشته امور اداری (دیپلم کار و دانش)دانلود
چارت ترمي رشته امور اداری (دیپلم نظری شامل تجربی و ریاضی فیزیک)دانلود
چارت ترمي رشته امور اداری (کار و دانش و فني و حرفه اي غیر مرتبط)دانلود
چارت ترمي رشته عمران - ساختمان (دیپلم فني و حرفه اي مرتبط) دانلود
چارت ترمي رشته گرافیک (دیپلم فني و حرفه اي گرافیک) دانلود
چارت ترمي رشته گرافیک (دیپلم کار و دانش گرافیک) دانلود
چارت ترمي رشته گرافیک (دیپلم ریاضی فیزیک و علوم تجربی) دانلود
چارت ترمي رشته گرافیک (دیپلم فنی و کار دانش غیر مرتبط و علوم انسانی) دانلود
چارت ترمی رشته امور اداری (دیپلم علوم انسانی)دانلود