حوزه ریاست

دکتر مهدی رمضانی
رییس واحد
رزومه

حوزه معاونت

دکتر موسی شهرکی
معاونت پشتیبانی

حوزه مدیران

خانم فریبا عسکری
مدیر آموزش
آقای تیمور نوری
مدیر پژوهش
رزومه
آقای سید ولی موسوی
مدیر فرهنگی
آقای مصطفی کریمی
مدیر امور عمومی

مدیران گروه

دکتر جواد محمدی
مدیر گروه مکانیک خودرو و نقشه کشی
رزومه
آقای رامین رضوانی
مدیر گروه کامپیوتر
رزومه
آقای محمد تقی زاده
مدیر گروه معماری، گرافیک و کارهای عمومی ساختمان
آقای علی حسینیان
مدیر گروه الکترونیک و الکتروتکنیک
رزومه
خانم مهسا فرهانی فرد
مدیر گروه حسابداری و امور اداری
آقای غفار یوسفی
مدیر گروه عمومی و علوم پایه