حوزه ریاست

دکتر حسین شمس
رییس واحد

حوزه معاونت

دکتر موسی شهرکی
معاونت پشتیبانی

حوزه مدیران

خانم فریبا عسکری
مدیر آموزش
آقای تیمور نوری
مدیر پژوهش
رزومه
آقای سید ولی موسوی
مدیر فرهنگی

مدیران گروه

آقای رامین رضوانی
مدیر گروه کامپیوتر
رزومه
آقای محمد تقی زاده
مدیر گروه معماری، گرافیک و کارهای عمومی ساختمان
آقای علی حسینیان
مدیر گروه الکترونیک و الکتروتکنیک
رزومه
خانم مهسا فرهانی فرد
مدیر گروه حسابداری و امور اداری
آقای عرفان یوسفی
مدیر گروه عمومی و علوم پایه