اطلاعيه بسیار مهم نظام وظیفه

اطلاعيه بسیار مهم نظام وظیفه
کلیه دانشجويان پسر مشمول که فاقد مجوز معافیت تحصیلی از پلیس + 10 سازمان وظیفه عمومی می باشند، می بایست هرچه سريعتر تا تاریخ 30 شهریور ماه 98 (98/6/30) جهت مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه خود به کارشناس نظام وظیفه بخش امور دانشجويي (آقای افتخاری) مراجعه نمايند.

آخرین مهلت نظام وظیفه تا 98/6/30
کلیه دانشجويان پسر مشمول که فاقد مجوز معافیت تحصیلی از پلیس + 10 سازمان وظیفه عمومی می باشند، می بایست هرچه سريعتر تا تاریخ 30 شهریور ماه 98 (98/6/30) جهت مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه خود به کارشناس نظام وظیفه بخش امور دانشجويي (آقای افتخاری) مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت كليه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

امور دانشجويي
 

امتیاز به خبر :