اطلاعیه فوری: ثبت نام داوطلبین کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

اطلاعیه فوری: ثبت نام داوطلبین کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
با توجه به پایان مهلت ثبت نام متقاضیان در سایت مرکز آزمون ، کلیه داوطلبین (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) می توانند جهت ثبت نام حضوری به محل دانشگاه آزاد واحدسما اندیشه به آدرس اندیشه فاز ۳ خیابان آزادی خیابان شهرداری غربی مراجعه نمایند.

با توجه به پایان مهلت ثبت نام متقاضیان در سایت مرکز آزمون ، کلیه داوطلبین (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) می توانند جهت ثبت نام حضوری به محل دانشگاه آزاد واحدسما اندیشه به آدرس اندیشه فاز ۳ خیابان آزادی خیابان شهرداری غربی مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :