اطلاعیه مهم شهریه

اطلاعیه مهم شهریه
با عنایت به عدم وصول بخشنامه جدید شهریه، شهریه های ترم جاری مهر ماه 98 مطابق بخشنامه سال گذشته و بصورت علی الحساب می باشد.

با عنایت به عدم وصول بخشنامه جدید شهریه، شهریه های ترم جاری مهر ماه 98 مطابق بخشنامه سال گذشته و بصورت علی الحساب می باشد. بدیهی است با اعمال نرخ جدید ، شهریه قطعی اعمال و اعلام خواهد شد.

امتیاز به خبر :