زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
زمان انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
شروع ثبت نام : روز شنبه 98/06/09
ثبت نام با تاخیر : 98/06/14
شروع و پایان کلاسها : 98/06/23 لغایت 98/10/12
حذف و اضافه : 98/07/06 لغایت 98/07/10
حذف و اضافه با تأخیر : 98/07/11
امتحانات : 98/10/14 لغایت 98/10/26

شروع ثبت نام: روز شنبه 98/06/09

رشته  نرم افزار کامپیوتر: روز شنبه 98/06/09 (خانم ها و آقايان)

رشته های حسابداری و امور اداری و مديريت بازرگاني: روز یکشنبه 98/06/10 (خانم ها و آقايان ، كارداني و كارشناسي)

رشته‌های تربیت بدنی، نقشه‌کشی عمومی، مکانیک‌ خودرو: روز دوشنبه 98/06/11  (خانم ها و آقايان)

رشته های معماری، ساختمان، گرافیک: روز سه شنبه 98/06/12  (خانم ها و آقايان)

رشته های الکترونیک و تاسیسات و برق صنعتی: روز چهارشنبه 98/06/13  (خانم ها و آقايان)

ثبت نام با تاخیر تاريخ: 98/06/14

شروع وپایان کلاسها: 98/06/23 لغایت 98/10/12 

حذف و اضافه 

رشته نرم افزار كامپيوتر: روز شنبه 98/07/06 (خانم ها و آقايان)

رشته حســابداري، امور اداری و مديريت بازرگاني: روز یکشنبه 98/07/07 (خانم ها و آقايان ، كارداني و كارشناسي)

رشته هاي تربيت بدني، نقشه كشي، مكانيك خودرو: روز دوشنبه 98/07/08  (خانم ها و آقايان)

رشته های معماری، ساختمان، گرافیک: روز سه شنبه 98/07/09  (خانم ها و آقايان)

رشته هاي الکترونیک، تاسیسات و برق صنعتی: روز چهارشنبه 98/07/10  (خانم ها و آقايان)

حذف و اضافه با تاخیر: تاريخ 98/07/11

امتحانات: 98/10/14 لغایت 98/10/26 

(ثبت نام اینترنتی می باشد)
امورآموزش

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

فایل پیوست